Załącznik nr 1 do uchwały 10/2022

z dnia 06.10.2022

STATUT FUNDACJI

Krok za krokiem

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Krok za krokiem, zwana dalej Fundacją działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Fundacja jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, Działającą na rzecz Osób dorosłych i dzieci z szeroko rozumianymi niepełnosprawnościami. 

§2

 • Fundacja została ustanowiona przez Karolinę Budziak zwanego dalej fundatorem.

 • Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji fundator złożył aktem notarialnym z dnia 23.06.2015 r., nr rep. 4858/2015, sporządzonym przez notariusza Violettę Ewę Sawicką, z Kancelarii Notarialnej w Turku, Legionów Polskich 1/47-48.

§3

 • Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie. 

 • Fundacja może przystępować do innych organizacji, takich jak spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie i inne fundacje.

 • Fundacja może być członkiem Krajowych i Zagranicznych Stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§4

 • Fundacja posiada osobowość prawną.

 • Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 • Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem Krok za Krokiem, adres siedziby, numerem REGON i numerem NIP.

§6

 • Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w statucie celów.

 • Fundacja prowadzi działalność pożytku społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno osób dorosłych jak i dzieci oraz osób w wieku emerytalnym. 

 • Fundacja może zatrudniać pracowników, wolontariuszy za porozumieniem stron.

ROZDZIAŁ II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7

 • Głównym celem Fundacji jest strategiczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci oraz osób w wieku emerytalnym w szczególności:

 • podejmowanie działań zmierzających do próby uświadomienia społeczeństwu i poszerzeniu jego wiedzy na temat niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci, a także problematyki życia osób w wieku emerytalnym 

 • pozyskiwanie kapitału na profilaktykę, opiekę, leczenie, rehabilitację i pomoc społeczną dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, poprawianie warunków życiowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci, osób w wieku emerytalnym

 • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci, osób w wieku emerytalnym przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami,

 • zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.

 • dostarczaniu osobom niepełnosprawnym dorosłym i dzieciom oraz osobom w wieku emerytalnym  dostępu do rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz niezbędnej opieki, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych 

 • organizowaniu posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, sympozjów, konferencji, koncertów oraz konkursów,

 • organizowaniu lub uczestniczeniu w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach integrujących osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku emerytalnym 

 • organizowaniu czasu wolnego, imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych oraz obozów i wczasów, 

 • finansowaniu osobom chorym zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, sportowego i przedmiotów codziennego użytku,

 • współpracy z instytucjami, organizacjami i Fundacjami a w szczególności działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,

 • Dodatkowe cele działań Fundacji to: 

 •  budowanie i prowadzenie portali internetowych,

 • przeprowadzanie kwest i zbiórek publicznych,

 • organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych,

 • wspieranie i organizowanie wolontariatu,

 • prowadzeniu innych przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji proponowanych przez pozostałych członków zarządu lub rady Fundacji,

 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działań terapeutycznych, aktywizujących osoby z niepełnosprawnością itd. 

 • wydawanie pism, biuletynów, albumów, książek i innych publikacji.

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 • działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową polegającą na:

 • Działalność odpłatna: 

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 86.90.Z

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

 • Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z

 • Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A

 • Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)

2. Działalność nieodpłatna: 

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. PKD 86.90.Z

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B

 • Działalność pozostałych organizacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z

 • Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A

 • Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
   

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią:

 • Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz ruchomości, nieruchomości i fundusze,

 • Fundusz przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji i pokrywania kosztów jej działalności.

§ 10

Dochodami Fundacji mogą być:

 • dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki,

 • dochody z ruchomości i nieruchomości należących do Fundacji,

 • zbiórki i imprezy publiczne,

 • wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§11

Działalność odpłatna i nieodpłatna Fundacji:

 • Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,

 • prowadzenie odpłatnej ww. działalności wymaga rachunkowego wykazania tejże formy aktywności,

 • dochód Fundacji przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

§ 12

 • Definicje:

 • Przez “Członka” rozumie się osobę fizyczną będącą przedstawicielem prawnym Fundacji - Członkiem Zarządu powołanym na mocy niniejszego statutu do pełnienia obowiązków. 

 • Przez “Członka Organu” rozumie się osobę fizyczną będącą przedstawicielem prawnym Fundacji - Członkiem Rady powołanym na mocy niniejszego statutu do pełnienia obowiązków. 

 • Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 • kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
   

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”,

 • Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 14

Zarząd Fundacji posiada kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

§ 15

 •  Zarząd Fundacji może składać się z jednego do trzech członków. Skład Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd wraz z Radą Fundacji większością głosów.

 •  Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.

 • Członkowie Zarządu Fundacji za pełnienie swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 • Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

              umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 17

 • Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Członka Zarządu

 • Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, sprawę ponownie poddaje się obradom oraz głosowaniu.

 • Sprawami wewnętrznymi Fundacji rozporządza Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń.

 • Członkowie Zarządu mogą jednoosobowo zatwierdzać sprawozdania, uchwały, wnioski itp. 

§ 18

Do zadań Zarządu należy:

 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

 • kierowanie działalnością Fundacji,

 • realizowanie celów statutowych Fundacji

 • decydowanie o przystąpieniu do innych podmiotów,

 • opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,

 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 • zarządzie majątkiem i funduszami Fundacji,

 • przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków,

 • ustalanie warunków zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 • tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

 • decydowanie o zmianie statutu Fundacji,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.

§ 19

Rada Fundacji

 • Rada Fundacji jest organem kontrolującym działalność Fundacji. Składa się z dwóch do pięciu Członków. 

 • Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej Członków.

 • O powołaniu i odwołaniu członków rady decyduje Fundator.

§ 20

 • Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.

 • Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się według uznania jej członków. 

 • Rada Fundacji może komunikować się w kwestiach związanych z Fundacją pisemnie, za pomocą faxu, telefonicznie lub elektronicznie.

 • Dozwolone jest, aby posiedzenia Rady Fundacji odbywały się na drodze elektronicznej.

§ 21

 • Każdy Członek Rady posiada prawo do wglądu i kontroli dokumentów, którymi dysponuje Fundacja.

 • Członkowie Rady Fundacji wypełniają należące do nich obowiązki charytatywnie z zastrzeżeniem ust. 3.

 • Zarząd może zaproponować zatrudnienie członków Rady, jednocześnie określając wysokość ich wynagrodzenia. Umowę z danymi członkami Rady tak jak i w przypadku Zarządu podpisuje Zarząd.

 • Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują z tytułu pełnienia swej funkcji świadczeń innych niż zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 22

1. Członkowie Rady Fundacji:

 • powoływani są przez Fundatora 

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2.  Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, może nastąpić w momencie:

 • złożenia rezygnacji przez Członka,

 • nienależytego wypełniania funkcji,

 • znaczącego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy:

 • kontrola i nadzór nad wszelkimi formami działalności Fundacji,

 • składanie wniosków odnośnie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji,

 • kontrola dokumentów finansowych,

 • zatwierdzenie sprawozdanie finansowe

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§24

Zmiany w statucie Fundacji wprowadza Zarząd Fundacji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, sprawa poddawana jest ponownym obradom oraz głosowaniu

§25

 • Rozwiązanie Fundacji może nastąpić w momencie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja 

ta została założona albo w chwili wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, zwykłą większością głosów. 

 • Likwidacja Fundacji zostaje przeprowadzona przez likwidatora, którym jest wyznaczony Członek zarządu.

 • Likwidator sporządza bilans otwarcia i zamknięcia procesu likwidacji.

 • Majątek pozostały po zakończonym procesie likwidacji Fundacji, likwidator przekazuje wybranej przez siebie Fundacji lub Stowarzyszeniu.

§26

Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Członkowie Zarządu 

 

POBIERZ PDF

Fundacja Krok Za Krokiem,

Śledź nas

Menu

Adres

Galla Anonima 2D/115

60-574 Poznań

Kontakt

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.