O Fundacji

KRS: 0000568617
NIP: 6681971652
REGON: 362086840

Załącznik nr 3/2019 do uchwała
z dnia 28 listopad 2019

STATUT FUNDACJI

Krok za krokiem

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Krok za krokiem, zwana dalej Fundacją działającą na podstawie obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego. Fundacja jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, Działającą na rzecz Osób dorosłych i dzieci z szeroko rozumianymi niepełnosprawnościami.

§2

 1. Fundacja została ustanowiona przez Karolinę Budziak zwanego dalej fundatorem.
 2. Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji fundator złożył aktem notarialnym z dnia 23.06.2015 r., nr rep. 4858/2015, sporządzonym przez notariusza Violettę Ewę Sawicką, z Kancelarii Notarialnej w Turku, Legionów Polskich 1/47-48.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 4. Fundacja może przystępować do innych organizacji, takich jak spółki, stowarzyszenia, spółdzielnie i inne fundacje.
 5. Fundacja może być członkiem Krajowych i Zagranicznych Stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

§5

Fundacja używa pieczęci z napisem Krok za Krokiem, adres siedziby, numerem REGON i numerem NIP.

§6

 1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w statucie celów.
 2. Fundacja prowadzi działalność pożytku społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno osób dorosłych jak i dzieci.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników, wolontariuszy za porozumieniem stron.

ROZDZIAŁ II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§7

 1. Celem Fundacji jest strategiczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci
  w szczególności:
 2. podejmowanie działań zmierzających do próby uświadomienia społeczeństwu i poszerzeniu jego wiedzy na temat niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci,
 3. przedstawianie problemów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci, mające służyć likwidacji barier społeczno-psychologicznych,
 4. pozyskiwanie kapitału na profilaktykę, opiekę, leczenie, rehabilitację i pomoc społeczną dla osób dotkniętych niepełnosprawnością,
 5. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci przed organami władzy państwowej, samorządowej oraz innymi podmiotami,
 6. poprawianie warunków życiowych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych dorosłych i dzieci, zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.
 • Celem fundacji jest także:

a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

d) działalności charytatywnej;

e) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);

g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

h) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

j) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

l) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ł) turystyki i krajoznawstwa;

            m) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

            n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

            o) promocji i organizacji wolontariatu;

            p) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

            r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

            – rewitalizacji;

            s) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową polegającą na:

 1. dostarczeniu osobą niepełnosprawnym dorosłym i dzieci dostępu do rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz niezbędnej opieki,
 2. organizowaniu posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, sympozjów, konferencji, koncertów oraz konkursów,
 3. organizowaniu lub uczestniczeniu w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach integrujących osoby niepełnosprawne,
 4. organizowaniu czasu wolnego, imprez oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych oraz obozów i wczasów,
 5. podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
 6. finansowaniu osobom chorym zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, sportowego i przedmiotów codziennego użytku,
 7. współpracy z instytucjami, organizacjami i Fundacjami a w szczególności działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 8. budowaniu i prowadzeniu portali internetowych,
 9. przeprowadzeniu kwest i zbiórek publicznych,
 10. organizowaniu i prowadzeniu kampanii społecznych i informacyjnych,
 11. wspieraniu i organizowaniu wolontariatu,
 12. prowadzeniu innych przedsięwzięć zgodnych z celami Fundacji proponowanych przez pozostałych członków,
 13. upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenie działań terapeutycznych, aktywizujących osoby niepełnosprawne itd.
 14. wydawaniu pism, biuletynów, albumów, książek i innych publikacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowią:

 1. Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatora oraz ruchomości, nieruchomości i fundusze,
 2. Fundusz przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji i pokrywania kosztów jej działalności.

§ 10

Dochodami Fundacji mogą być:

 1. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki,
 2. dochody z ruchomości i nieruchomości należących do Fundacji,
 3. zbiórki i imprezy publiczne,
 4. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§11

Działalność odpłatna i nieodpłatna Fundacji:

 1. Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 2. prowadzenie odpłatnej ww. działalności wymaga rachunkowego wykazania tejże formy aktywności,
 3. dochód Fundacji przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej.

§ 12

Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

§ 14

Zarząd Fundacji posiada kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji na zewnątrz.

§ 15

1. Zarząd Fundacji może składać się z jednego do trzech członków.
2.Skład Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd.
3.Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4.Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes.
5.Członkowie Zarządu Fundacji za pełnienie swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
6.Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Prezes Zarządu.
 3. Sprawami wewnętrznymi Fundacji rozporządza Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa Zarządu.

§ 18

Do zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. kierowanie działalnością Fundacji,
 3. realizowanie celów statutowych Fundacji
 4. decydowanie o przystąpieniu do innych podmiotów,
 5. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 7. zarządzie majątkiem i funduszami Fundacji,
 8. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
 9. ustalanie warunków zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 10. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
 11. decydowanie o zmianie statutu Fundacji,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.

§ 19

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym działalność Fundacji. Składa się z dwóch do pięciu Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd.
 2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej Członków.

§ 20

 1. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego ze swojego grona.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się według uznania jej członków.
 3. Rada Fundacji może komunikować się w kwestiach związanych z Fundacją pisemnie, za pomocą faxu, telefonicznie lub elektronicznie.
 4. Dozwolone jest, aby posiedzenia Rady Fundacji odbywały się na drodze elektronicznej.

§ 21

 1. Każdy Członek Rady posiada prawo do wglądu i kontroli dokumentów, którymi dysponuje Fundacja.
 2. Członkowie Rady Fundacji wypełniają należące do nich obowiązki charytatywnie z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Zarząd może zaproponować zatrudnienie członków Rady, jednocześnie określając wysokość ich wynagrodzenia. Umowę z danymi członkami Rady tak jak i w przypadku Zarządu podpisuje Zarząd.

§ 22

1. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawiać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania przez Zarząd może nastąpić w momencie:

 1. złożenia rezygnacji przez Członka,
 2. decyzji podjętej przez Zarząd,
 3. nienależytego wypełniania funkcji,
 4. znaczącego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 23

Do zadań Rady Fundacji należy:

 1. kontrola i nadzór nad wszelkimi formami działalności Fundacji,
 2. składanie wniosków odnośnie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji,
 3. kontrola dokumentów finansowych,
 4. zatwierdzenie sprawozdanie finansowe

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§24

 1. Zmiany w statucie Fundacji wprowadza Zarząd Fundacji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Fundator.

§25

 1. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić w momencie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja

ta została założona albo w chwili wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 • Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, zwykłą większością głosów.
 • Likwidacja Fundacji zostaje przeprowadzona przez likwidatora, którym jest Prezes Zarządu Fundacji bądź wyznaczona przez niego osoba.
 1. Likwidator sporządza bilans otwarcia i zamknięcia procesu likwidacji.
 2. Majątek pozostały po zakończonym procesie likwidacji Fundacji, likwidator przekazuje wybranej przez siebie Fundacji lub Stowarzyszeniu.

§26

Statut niniejszy zaczyna obowiązywać od momentu zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Fundator