Deklaracja Dostępności

INFORMACJE OGÓLNE

Krok Za Krokiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krokzakrokiem.com

  • Data publikacji strony internetowej: 02-12-2019
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-07-2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Intencją Krok Za Korkiem jest, aby każdy użytkownik miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a strona była zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych dlatego też Krok Za Krokiem planuje realizować kolejne zmiany w ramach niniejszej strony internetowej mającej taki dostęp umożliwić w zakresie określonym w przedmiotowych wytycznych.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne:

  • niektóre grafiki nie posiadają alternatywy tekstowej – opisy będą dodawane sukcesywnie
  • część publikowanych na stronie wniosków, formularzy oraz plików do pobrania (dokumenty w formatach: Word, PDF, Excel) nie jest dostępna cyfrowo – Krok Za Krokiem planuje to zmienić

Powody wyłączenia:

  • Pliki zostały utworzone przed powstaniem uchwały, będą sukcesywnie korygowane.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, prace nad wprowadzeniem tej funkcji są w trakcie realizacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Karolina Kaczmarek e-mail: kzk.koordynator@gmail.com, telefon: +48 604 359 805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową, który tekst lub plik oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba KROK ZA KROKIEM znajduje się przy ul. Macieja Palacza 96/1 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się budynek z podjazdem przystosowanym do osób mających trudność z poruszaniem się.

Pomieszczenia w tym toaleta dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma windy. Lokal Fundacji znajduje się na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy Krok Za Krokiem służą pomocą w razie potrzeby.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

APLIKACJE MOBILNE

Krok Za Krokiem nie udostępnia aplikacji mobilnych