Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE TWK. z dnia 01.02.2022

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego projektu
finansowanego w części ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w
ramach realizacji projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z
wnioskiem i umową – oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Zamawiający jako lider Projektu:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kosynierów Gdyńskich 81; 66-400 Gorzów Wielkopolski
REGON 210344300, NIP 5991113787 KRS 0000311988
adres strony internetowej: http://twkgorzow.org.pl
e-mail twkgorzow@interia.pl
Partner Projektu
Fundacja Krok za Krokiem
ul. Macieja Palacza 96/1, 60-274 Poznań
REGON 362086840, NIP 6681971652 KRS 0000568617
Partner Projektu
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Dworcowa 19; 70-206 Szczecin
REGON: 810745925 NIP 8522302081 KRS 0000131441
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „pod nazwą „Pięć sposobów na lepsze
jutro. Realizowanego w ramach umowy z PFRON- en w terminie od 10.04.2021 do
31.03.2022Przedmiotowy okres finansowania realizowany jest w ramach umowy z dnia 27.04.2021 nr
ZZO/000115/04/D. Audytowi podlega okres finansowania od 01.04.2021 do dnia rozpoczęcia audytu.
Okres realizacji projektu 01.04.2021 – 31.03.2022 całkowite koszty 904 710,72 zł (słownie złotych:
dziewięćset cztery tysiące siedemset dziesięć zł 72/100).
W tym kwota dofinansowania ze środków PFRON 851 906,72 zł (słownie złotych: osiemset
pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć zł 72/100) w tym:

 • Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wielkopolskim do wysokości 329
  514,40 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych 40/100),
 • Fundacja Krok za Krokiem do wysokości 286 397,20 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt
  sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100),
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie do wysokości
  235 995,12 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych
  12/100),
  II Zakres audytu zewnętrznego
 1. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań
  zrealizowanych przez Wnioskodawcę. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji projektu z jego
  założeniami określonymi we wniosku oraz umowie. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych,
  zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentach
  związanych z realizowanym projektem.
 2. W ramach audytu badać należy:
 • Księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją
  projektu
 • Dowody księgowe , stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych
 • Zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów ( faktur
  VAT i/ lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Wnioskodawcę
  do rozliczenia przyznanego dofinansowania, zgodność ze stanem faktycznym realizacji projektu ( w tym

prawidłowo rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację finansową i majątkową projektu, według stanu na
dzień sporządzenia w/w dokumentów ) a także zgodność z wymogami zawartymi w umowie.

 1. Audyt obejmuje w szczególności :
  A. Weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych
  dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji projektu (okresie objętym audytem), w tym
  weryfikację opisu dowodów księgowych ( klauzul), zgodnie z warunkami umowy, dobór próby
  powinien być oparty na metodach statystycznych
  B. Ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m. innymi czy zostały
  faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją projektu, czy
  zostały poniesione w terminie realizacji projektu.
  C. Sprawdzenie wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego, zgodnie z warunkami w umowie
  D. Kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o
  rachunkowości ( Dz. U. Nr 152, poz 1223 z poźn. zm) w części dotyczącej audytowanego projektu
  E. Sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń
  dotyczących realizacji projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie
  F. Sprawdzenie statusu podatkowego Wnioskodawcy ( w szczególności w zakresie podatku VAT )
  G. Weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji projektu w części
  dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji
  projektu
  H. Weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach
  projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002
  nr 101, poz 926 z późn. zm)
  I. Weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy
  J. Weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu
  K. Sprawdzenie, czy Wnioskodawca wdrożył zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunął
  uchybienia, jeśli takie zostały wykryte
  L. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego , stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 4 Ministra
  Finansów z dnia maja 2011 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora
  finansów publicznych ( Dz. Urz. MF z 2011 r nr 5 poz 23)
  M. Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów finansowanych w części lub w całości ze
  środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych znajdują się na stronie
  https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-
  pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/
  II. Wybór audytora
  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą dokumentów potwierdzających
  kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji usług. Przez podmioty/osoby posiadające
  odpowiednie umiejętności w w/w zakresie rozumie się:
 2. Dysponujące osobami o udokumentowanych kwalifikacjach
 3. Posiadające udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów
  finansowanych ze środków publicznych ( przynajmniej 3 projekty)
 4. Posiadające udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystaniem
  środków publicznych
 5. Posiadające udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu
  wewnętrznego
 6. Osoby przeprowadzające audyt winny spełniać wymóg bezstronności i niezależności od realizatora
  i od PFRON ( oświadczenie załącznik nr 1)
 7. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu powinien być co najmniej
  dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia
  biegłego rewidenta

Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia

 1. Wykazu wykonanych audytu zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z
  terminem ich wykonania
 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu audytu wraz z informacjami na temat ich
  kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
 3. Potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego
 4. Informacje na temat posiadanego doświadczenia powinny dotyczyć doświadczenia osób, które będą
  bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia
  III. Termin wykonania zamówienia
  Termin wykonania audytu od 03.do 20 marca 2022 roku
  Termin przekazania raportu z przedmiotu zamówienia do 31 marca 2022
  IV. Opis sposobu przygotowania oferty
  Oferta audytora powinna być:
 5. Sporządzona w języku polskim
 6. Opatrzona pieczątką firmową
 7. Posiadać datę sporządzenia
 8. Zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer telefonu , NIP , adres e mail i ew. strony internetowej
 9. Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 10. Zawierać oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi PFRON
 11. Zawierać cenę brutto za usługę
 12. Zawierać wykaz wykonanych audytów lub projektów finansowych ze środków publicznych wraz z
  terminem ich wykonania
 13. Zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat
  ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
 14. Zawierać oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  V. Koperta z ofertą powinna być
 15. Opatrzona pieczątką firmowa
 16. Zawierać nr telefonu i adres mailowy
 17. Opis koperty : „Oferta na audyt zewnętrzy projektu realizowanego przez TWK o. Gorzów Wlkp.
  Fundację Krok za Krokiem i PTSR o. Wojewódzki w Szczecinie
  VI. Miejsce i termin składania ofert
 18. Oferta w wersji papierowej powinna być złożona w biurze Zamawiającego – Lidera w godzinach
  dyżurów lub wysłana Poczta Polska na adres ul. Kosynierów Gdyńskich 81 66-400 Gorzów Wlkp. do dnia
  15 lutego 2022r
 19. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
 20. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 27 lutego 2022, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie
  internetowej pod adresem http://twkgorzow.org.pl/ do dnia 28.02.2022 . Jeśli wszystkie oferty będą miały
  wyższa niż przewidziano w budżecie – wtedy będą przeprowadzone negocjacje warunków obniżenia oceny
 21. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych http://twkgorzow.org.pl/
  www.krokzakrokiem.com oraz Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego w Szczecinie
  VII. Kryteria oceny ofert
  cena – 100%
  VIII. Dodatkowe informacje:
  https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-
  pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/pokonamy-bariery-konkurs-nr-12020/
  Osoba do kontaktu ……………………………………… nr tel. …………………………
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
Share
Instagram